GMR

Op bestuurlijk niveau is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Het streven is dat elke school is vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en/of een leerkracht van elke school van Stichting Monton). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Stichting Monton betreft. De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij, om het bestuursbeleid toe te lichten.

Huishoudelijk reglement GMR (Monton)

Medezeggenschapsreglement GMR (Monton)

Medezeggenschapsstatuut GMR (Monton)

Contact

  • Montessorischool Loenersloot
  • Hollandstraat 25
  • 3634 AS Loenersloot
  • 0294-291597