Documentatie

Hier vind u documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. De schoolgids van Montessorischool Loenersloot kunt u hier inzien. 

Schoolplan

Een schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Het schoolplan van Montessorischool Loenersloot van 2019-2023 kunt u hier inzien.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel van Montessorischool Loenersloot van 2019-2023 kunt u hier inzien. 

Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan staat beschreven hoe de interne zorgstructuur op Montessorischool Loenersloot georganiseerd is. Het schoolondersteuningsplan van Montessorischool Loenersloot van 2019-2023 kunt u hier inzien. 

Inspectierapport

Op 1 februari 2018 heeft de inspectie Montessorischool Loenersloot bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Het inspectierapport van Stichting Monton, met als hoofdstuk Montessorischool Loenersloot, kunt u hier inzien. 

Toetskalender

In onze toetskalender kunt u zien welke methode-afhankelijke- en landelijk genormeerde (CITO)toetsen er worden afgenomen op Montessorischool Loenersloot. De toetskalender kunt u hier inzien. 

Pestprotocol

Montessorischool Loenersloot wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voor zal stellen bij voorkomend pestgedrag. Het pestprotocol van Montessorischool Loenersloot kunt u hier inzien. 

Dyslexieprotocol

Het dyslexieprotocol van Montessorischool Loenersloot vindt u hier. En hier vindt u: Bijlage 1, Bijlage 2, Bijlage 3, Bijlage 4

Medisch handelen protocol

Leerkrachten krijgen in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt  volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol. 

Overgang PO – VO
Hoe de overgang van onze school naar het Voortgezet Onderwijs verloopt, vindt u terug in ons protocol PO-VO. 

Privacybeleid

Stichting Monton vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht wordt, vormen het uitgangspunt van dit privacybeleid. Hier vindt u het privacybeleid van Stichting Monton, hier het toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal en hier vindt u de toelichting op het toestemmingsformulier. 

Contact

  • Montessorischool Loenersloot
  • Hollandstraat 25
  • 3634 AS Loenersloot
  • 0294-291597